* Kết quả thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính tỉnh Thái Bình năm 2019
Nội dung chi tiết xem tại đây

* Kính gửi các cơ quan đơn vị sử dụng hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông
            
Hiện nay Ban cơ yếu chính phủ đã thay đổi phần mềm ký số để đáp ứng Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ.

Các đơn vị tải phần mềm về cài đặt Tại đây